Prostor závodů

Prostor závodů je rovinatý s minimálním převýšením s výskytem písečných dun.

Vyskytují se tři rozdílné typy terénu – městská zástavba; polouzavřený prostor se smíšeným lesem a podmáčenými oblastmi; dobře průběžný borový les.

Ukázky nové mapy

 

Slovo kartografa

Vracovské Duny jsou rovinatý terén, jehož podkladem je mocná vrstva křemičitého písku. V minulosti zde činností větru na vátých píscích vznikly písečné duny, které tvoří reliéf této krajiny. Časem jsou ale duny již trochu zerodované a nejsou to nijak závratné kopce. Nenajdete zde běžný systém hřbetů a údolí. Terénní detaily jsou doplněny hrázemi a hrázkami, které vznikaly nahrnutím pařezů a větví na vytěžených pasekách. Lesní porost tvoří borový, čistý, dobře průběžný les, místy doplněný pasážemi listnatých porostů, převážně dubů. V některých místech vznikly maloplošnými, nepravidelnými těžbami a zalesňováním zajímavé porostové mozaiky. Sezónního podrostu typu ostružin, kopřiv apod. je zde minimum. Některé partie lesa jsou podrostlé trávou. Voda se v tomto terénu vyskytuje pouze v několika sníženinách, kde z bažin vytékají vodoteče mělkými údolími JZ směrem. Vlivem letošního suchého a horkého léta v pískovém podloží poklesla hladina spodní vody a většina vodních objektů je nyní bez vody. Bažiny jsou spíše poznat podle sytějšího porostního pokryvu, potůčky, vodoteče a jindy mokré jámy jsou nyní vyschlé. Na závěr chci upozornit závodníky na ekvidistanci 2,5 m, která je zde nutná. Znamená to, že jsou vymapovány někdy i pozvolné tvary s malým převýšením, v terénu ale dobře rozeznatelné. Také tzv. „meliorační příkopy“, zobrazené v mapě modrými čárkovanými liniemi, jsou v reálu mělké, nicméně výrazné rýhy, které ovšem s odvodněním nemají nic společného a vznikly v historii jako ochranné příkopky proti šíření hmyzích škůdců.

Mapa prošla revizí několik dnů před závodem a věřím, že jsme podchytili společně se staviteli tratí a hlavní rozhodčí všechny novinky a změny. Přeji vám úspěšný závod na dobré mapě a pěkných tratích a věřím, že si z Moravské Sahary odvezete jen samé pěkné zážitky.

Bob Háj, kartograf SKOB Zlín

Předchozí mapa

pro pěší OB: Vracovské duny 2006. Ke stažení v PDF (4,49 MB).

Duny 2006

Umístění centra

Centrum závodů a cílová aréna bude v areálu fotbalového hřiště ve Vracově.

centrum

 

Fotografie z terénu

Les – klasická pasáž

 

 

 

 

 

Les – middlařská pasáž

 

 

 

 

 

Město – sprinterská pasáž